Conditions Générales

Wanneer u deze site bezoekt …

Het gebruik van de website van deze website impliceert dat de bezoeker/gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid 

Alle mogelijke inspanningen worden geleverd om de correctheid van de informatie op deze website te verzekeren. Deze website en zijn leveranciers kunnen echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of incidentele schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.

Meldingen 

Door het verzenden van informatie aan deze website aanvaardt elke gebruiker dat hij op de hoogte is van de missie van deze website, erkent hij dat deze website volledig binnen de regels van de wetgeving valt, en aanvaardt hij alle regels en beperkingen die daaruit voortvloeien.

De gebruiker bevestigt dat al wat hij schrijft en doorstuurt de waarheid is, neemt daarvoor zelf elke verantwoordelijkheid op, en weet dat valse verklaringen aanleiding kunnen geven tot strafklacht en schadevergoeding.

Eigendomsrechten 

Alle materiaal op deze website is, tenzij anders vermeld, eigendom van deze website en is auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot:

  • het ontwerp van de website
  • de teksten
  • de foto’s
  • de tekeningen
  • bepaalde grafische elementen
  • de programmatuur

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle materiaal en de verstrekte informatie eigendom zijn en blijven van deze website.

Bewaring in eender welke vorm, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor eender welk doeleinde in gelijk welke vorm zijn strikt verboden, tenzij voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming van deze website werd bekomen.

Bepaalde namen, tekens, logo’s en teksten die op deze website worden gebruikt zijn geregistreerde en dus beschermde handelsmerken die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Respect voor de privacy

Deze website en de onderdelen van deze website zijn eigendom van de respectievelijke afdeling of regio van Vlaams Belang vermeld onderaan deze pagina. Het is mogelijk dat er wijzigingen aan deze pagina worden aangebracht. Daarom wordt u aangeraden om deze pagina regelmatig te bezoeken. Als u op deze website blijft nadat u deze pagina hebt bezocht, betekent dat dat u instemt met onze privacy-regels en de mogelijke aanpassingen ervan.

Informatieverzameling 

Deze website verzamelt geen informatie over de gebruikers, behalve de gegevens die vrijwillig door de gebruikers zelf ter beschikking worden gesteld en verbindt zich ertoe het privé-karakter van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Gebruikers die een melding doen of contact opnemen met deze website aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens conform de wetgeving verwerkt mogen worden om hen op de hoogte te houden over het publieke debat. Uw gegevens zullen verkocht noch geruild worden met andere organisaties. U heeft altijd het recht u uit te schrijven uit de nieuwsbrieven.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door dee website worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering of de schrapping van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan het contactadres vermeld op deze website.

Er wordt wel technische informatie over onder meer, maar niet uitsluitend, het aantal bezochte pagina’s en de gedownloade bestanden verzameld. Die gegevens verschaffen een beeld van het aantal bezoekers van deze website en van de meest (of minst) bezochte pagina’s. Die informatie verstrekt echter geen enkele inlichting over wie u bent en waar u woont, maar maakt het mogelijk om deze website te verbeteren.

Verwijzingen naar andere sites 

Deze website bevat verwijzingen naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruikers van deze website aangeboden. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Het aanbieden van deze verwijzingen naar andere websites betekent niet dat deze website de inhoud van deze sites zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat deze website de gebruikers het gemak van deze verwijzingen aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen deze website en de uitbaters van de desbetreffende sites. Deze website kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.